Research – Behavior of young people in the public sphere

Research – Behavior of young people in the public sphere

במחקר זה יצאנו ללמוד את אופן שבו מתנהגים צעירים במרחב הציבורי כדי לתכנן מרחבים ציבוריים מותאמים יותר להם.ן